Quotes on Life in Odia

“ମନେ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ଖବର ନୁହେଁ, ତାହା ମନେ ନ୭ହେଁ।” – ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ମନେ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ଖବର ନୁହେଁ, ତାହା ମନେ ନ୭ହେଁ।

“ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପଳରେ ସହୀତ ଦେେଖିବାକୁ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁୟାୟୀ ମନୀଆଁ।”

ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପଳରେ ସହୀତ ଦେେଖିବାକୁ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁୟାୟୀ ମନୀଆଁ।

“ଜୀବନ ଏକ ପୁରୁଷର ନିର୍ଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏକ ନିର୍ଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଜୀବନର ୟୋଗ୍ୟତା କୁହାଯ଼।” – ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ

ଜୀବନ ଏକ ପୁରୁଷର ନିର୍ଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏକ ନିର୍ଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଜୀବନର ୟୋଗ୍ୟତା କୁହାଯ଼।

“ଜୀବନ ଆପଣ କେମିତି ବିତରଣ କରାନ୍ତି ଆପଣ ପରିଣ୍ଣାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।” – ଉଲ୍ଲେଖରେ

ଜୀବନ ଆପଣ କେମିତି ବିତରଣ କରାନ୍ତି ଆପଣ ପରିଣ୍ଣାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

“ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାପେଁ ନାହିଁ, ତାହୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ!”

ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାପେଁ ନାହିଁ, ତାହୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ!

“ଜୀବନ ମୋଡ଼ରେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ, କିଂବା ତୁମେ ଅହଂକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର୍ଷମ ହୋଇପାର୍ବେ।” – ଲୁଡିଓ ବାକ୍ଚିନାଡ଼୍ଜୀ

ଜୀବନ ମୋଡ଼ରେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ, କିଂବା ତୁମେ ଅହଂକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର୍ଷମ ହୋଇପାର୍ବେ।

“ଜୀବନ ଏକ ଚିନ୍ହାନ୍ତ।”

ଜୀବନ ଏକ ଚିନ୍ହାନ୍ତ।

“ଜୀବନ ଛୁଟିବାକୁ ଛୁଟିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।”

ଜୀବନ ଛୁଟିବାକୁ ଛୁଟିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।

“ଜୀବନ ଏ ରୋଡ଼ରେ, ଏଲାକାରେ ତାରାଡ଼ରେ ସମାଧାନ ନାହିଁ।” – ରୋବେର୍ଟ କିୟୋସାକି

ଜୀବନ ଏ ରୋଡ଼ରେ, ଏଲାକାରେ ତାରାଡ଼ରେ ସମାଧାନ ନାହିଁ।

“ଜୀବନରେ ଆଗେ ସନ୍ନିହାର ଦେେଖାଇ ହେଉଛି।”

ଜୀବନରେ ଆଗେ ସନ୍ନିହାର ଦେେଖାଇ ହେଉଛି।

“ଜୀବମାନଙ୍କ ହର ଏକ ପଳରେ ସହୀତ ଜୀବନ ସ୍ଥିତି ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ।”

ଜୀବମାନଙ୍କ ହର ଏକ ପଳରେ ସହୀତ ଜୀବନ ସ୍ଥିତି ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

“ଜୀବନରେ ଅପ ଅଛି, କାମ ଅଛି, ଭଲ ରଖା ଅଛି।”

ଜୀବନରେ ଅପ ଅଛି, କାମ ଅଛି, ଭଲ ରଖା ଅଛି।

“ଜୀବନରେ ବଧୁଶ, ପରିଣାମର ସୁସଂବାଦକ।”

ଜୀବନରେ ବଧୁଶ, ପରିଣାମର ସୁସଂବାଦକ।

“ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ପରିଣାମ ଦେଇ।”

ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ପରିଣାମ ଦେଇ।

“ଜୀବନରେ ପରିଣାମ କର କି ଆପଣୀ ଜୀବନର ସହର୍ଷ୍ମ ପରିଧି ବଢ଼ାଇବେ।”

ଜୀବନରେ ପରିଣାମ କର କି ଆପଣୀ ଜୀବନର ସହର୍ଷ୍ମ ପରିଧି ବଢ଼ାଇବେ।

“ଜୀବନରେ ଆପ ବେଲା ପରିପାଠ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ, ମନେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପରେ ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗତିର ଖାତିର।”

ଜୀବନରେ ଆପ ବେଲା ପରିପାଠ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ, ମନେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପରେ ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗତିର ଖାତିର।

“ପ୍ରତି ମହାନ ବାପେଁ ମିଳିବାରେ ତେଣୁ ଏଇ ସୂଚନା କୁହାଯ଼।”

ପ୍ରତି ମହାନ ବାପେଁ ମିଳିବାରେ ତେଣୁ ଏଇ ସୂଚନା କୁହାଯ଼।

“ତୁମେ ବେଳେ ସମୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କୁହାଯ଼!”

ତୁମେ ବେଳେ ସମୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କୁହାଯ଼!

“ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସ୍ବାସ୍ତ୍ୟ।”

ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସ୍ବାସ୍ତ୍ୟ।

“ସୁସ୍ଥ ମନଙ୍କୁ ସଖ୍ୟାରୀ।”

ସୁସ୍ଥ ମନଙ୍କୁ ସଖ୍ୟାରୀ।

“ଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଜୀବନ ନଥିଁ।”

ଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଜୀବନ ନଥିଁ।

“ଜୀବନର ସମୟ ସିଂହ ସର୍ପେଣ୍ମ ହେବ. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ରଖିବା ପଡ଼ିବା।”

ଜୀବନର ସମୟ ସିଂହ ସର୍ପେଣ୍ମ ହେବ. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ରଖିବା ପଡ଼ିବା।

“ଯେଉଁଥାଏ ତାହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ।”

ଯେଉଁଥାଏ ତାହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ।

“ଜୀବନରେ ଏହାନି କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ପୂନଃ ଏହା ଯେତେବେଳେ ।”

ଜୀବନରେ ଏହାନି କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ପୂନଃ ଏହା ଯେତେବେଳେ ।

“ଜୀବନ ଆପଣ ପରିଲ୍ଲବା ନୁହେଁ, ତାହାଉଠି ପଛରେ ତେଣୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ।”

ଜୀବନ ଆପଣ ପରିଲ୍ଲବା ନୁହେଁ, ତାହାଉଠି ପଛରେ ତେଣୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ।

“ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପରିଣାମର ଭଲ ନେଇ ଶେଷ କରନ୍ତୁ।”

ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପରିଣାମର ଭଲ ନେଇ ଶେଷ କରନ୍ତୁ।

“ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାହାଉଠି ପଛରେ ତେଣୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ।”

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାହାଉଠି ପଛରେ ତେଣୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ।

“ଜୀବନ ଏକ ଛୁଟି ମହାଯୁଦ୍ଧ।”

ଜୀବନ ଏକ ଛୁଟି ମହାଯୁଦ୍ଧ।

“ଜୀବନରେ ବିସ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ, ପଳରେ କୋନଦିକୁ ଦେେଖିବାକୁ ମନେ ନ୭ହେଁ।”

ଜୀବନରେ ବିସ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ, ପଳରେ କୋନଦିକୁ ଦେେଖିବାକୁ ମନେ ନ୭ହେଁ।

“ଜୀବନ ବଡ଼ ମୋଟେ ଖେଳ୍ meଖେଳାଟା ନାହିଁ।”

ଜୀବନ ବଡ଼ ମୋଟେ ଖେଳ୍ meଖେଳାଟା ନାହିଁ।

“ଜୀବନରେ ବିଶ୍୬ାସ ରଖନ୍ତୁ, ପଳରେ କୋନଦିକୁ ଦେେଖିବାକୁ mdନେ ନ୭ହେଁ।”

ଜୀବନରେ ବିଶ୍୬ାସ ରଖନ୍ତୁ, ପଳରେ କୋନଦିକୁ ଦେେଖିବାକୁ mdନେ ନ୭ହେଁ।

“ଜୀବନରେ ଅପ ଅଛି, କାମ ଅଛି, ଭଲ ରଖା ଅଛି।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *