Life Quotes in Odia

“ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରେମର ଗୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଝିଲେ ସେଠାରେ ଜୀବନ ପ୍ରେମର ସରଳତା କୁ ପାଇବେ।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରେମର ଗୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଝିଲେ ସେଠାରେ ଜୀବନ ପ୍ରେମର ସରଳତା କୁ ପାଇବେ।

“ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଖର ହେବେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସେଠାରେ ତୁମେ ହରାଇ ନଥିବେ।” – ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଖର ହେବେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସେଠାରେ ତୁମେ ହରାଇ ନଥିବେ।

“ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର କହାଣୀ ସମ୍ବାଦ, ଉନ୍ମୁକତ ହୋଇଥିବା ସଂଲଗ୍ନା ବାଣୀ।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର କହାଣୀ ସମ୍ବାଦ, ଉନ୍ମୁକତ ହୋଇଥିବା ସଂଲଗ୍ନା ବାଣୀ।

“Life is a beautiful journey, embrace it with love and simplicity.” – Unknown

Life is a beautiful journey, embrace it with love and simplicity.

“ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରେମର ଗାନ, ସେଠେ ଟିକେ ଦେବେ ସେଠାରେ ଗାନ ପ୍ରେମର ସରଳତା ମେଳୁଛି।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରେମର ଗାନ, ସେଠେ ଟିକେ ଦେବେ ସେଠାରେ ଗାନ ପ୍ରେମର ସରଳତା ମେଳୁଛି।

“ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ବାପୁଗୀତ ବଜଇଥାଏ ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ସମଯର ଦୁହାଇ ଦେବେ।” – ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ବାପୁଗୀତ ବଜଇଥାଏ ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ସମଯର ଦୁହାଇ ଦେବେ।

“Life is too short to waste on negativity, embrace the good and let go of the bad.” – Unknown

Life is too short to waste on negativity, embrace the good and let go of the bad.

“ଜୀବନ ହେଉଛି ମଧୁର ଗୀତ, ସେଠେ ସେତେ ବଜିବାର ସମୟ ବଡ଼ ସୋଧେ।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନ ହେଉଛି ମଧୁର ଗୀତ, ସେଠେ ସେତେ ବଜିବାର ସମୟ ବଡ଼ ସୋଧେ।

“ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତତାର ବିଶ୍ୱ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସାହ ସହ ପ୍ରବଳର ମୁଖ ଖୋଲିବେ।” – ଋଗ୍ବେଦ

ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତତାର ବିଶ୍ୱ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସାହ ସହ ପ୍ରବଳର ମୁଖ ଖୋଲିବେ।

“Life is a precious gift, cherish every moment and make it count.” – Unknown

Life is a precious gift, cherish every moment and make it count.

“ଜୀବନର ସେଇ ମୁହିଁ, ପେଟେଣା ସେଇ କଥା, ସେଠାରେ ସେହି କଥା ପୁନିଥର ହେବେ।” – ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ଜୀବନର ସେଇ ମୁହିଁ, ପେଟେଣା ସେଇ କଥା, ସେଠାରେ ସେହି କଥା ପୁନିଥର ହେବେ।

“ଜୀବନର ସେଇ ଗରୁଡ଼ର ଉଡ଼ାଇ, ଯେଇ ଯେଇ ଦେଖେ ଧୈର୍ୟ ରଖିବା ବାଟେ।” – ଋଗ୍ବେଦ

ଜୀବନର ସେଇ ଗରୁଡ଼ର ଉଡ଼ାଇ, ଯେଇ ଯେଇ ଦେଖେ ଧୈର୍ୟ ରଖିବା ବାଟେ।

“Life is like a camera, focus on what’s important and capture the good times.” – Unknown

Life is like a camera, focus on what’s important and capture the good times.

“ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଏକ ଚରିତ୍ରା କଥା, ସେଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଜୀବନ ପାହଁଚାନ୍ତା ହୋଇବା ମୁଶ୍କିଲ।” – ଯସ୍୬ବରାପ୍ତି ବୈକାସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍

ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଏକ ଚରିତ୍ରା କଥା, ସେଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଜୀବନ ପାହଁଚାନ୍ତା ହୋଇବା ମୁଶ୍କିଲ।

“ଜୀବନ ଏକ ଚରିତ୍ରା ପଵିତ୍ର ସାହେରା, ଆମେ ସେଠାରେ କମଳପେଟ କରିବୁ।” – ଗୁରୁ ନାନାକ

ଜୀବନ ଏକ ଚରିତ୍ରା ପଵିତ୍ର ସାହେରା, ଆମେ ସେଠାରେ କମଳପେଟ କରିବୁ।

“Life is a beautiful melody, dance to the rhythm and enjoy every beat.” – Unknown

Life is a beautiful melody, dance to the rhythm and enjoy every beat.

“ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକଣ୍ଠା ସମ୍ପର୍କ ଗୋଚା ଭରିଥାଏ, ସେଠାରେ ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟୀ ଆନନ୍ଦର ଆବେଗକୁ ସଂଗ୍ରାଣ ସହିବେ।” – ମୁନିଶ୍୬େଶ ସହା

ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକଣ୍ଠା ସମ୍ପର୍କ ଗୋଚା ଭରିଥାଏ, ସେଠାରେ ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟୀ ଆନନ୍ଦର ଆବେଗକୁ ସଂଗ୍ରାଣ ସହିବେ।

“ଜୀବନର ସଗଡ କଥା ପୁନିଥର ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠାରେ ଭଳି ରହିବୁ।” – ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ରା

ଜୀବନର ସଗଡ କଥା ପୁନିଥର ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠାରେ ଭଳି ରହିବୁ।

“Life is a precious gift, don’t waste it on hate and resentment.” – Unknown

Life is a precious gift, don’t waste it on hate and resentment.

“ଜୀବନର ସେଇ ଗରୁଡ଼ର ଉଡ଼ାଇ, ଯେଇ ଯେଇ ଦେଖେ ଧୈର୍୭ଯ ରଖିବାକୁ ବାଟେ।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନର ସେଇ ଗରୁଡ଼ର ଉଡ଼ାଇ, ଯେଇ ଯେଇ ଦେଖେ ଧୈର୍୭ଯ ରଖିବାକୁ ବାଟେ।

“Life is a journey worth taking, cherish every step and learn from the falls.” – Unknown

Life is a journey worth taking, cherish every step and learn from the falls.

“ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାନ, ସେଠାରେ ହୁଇଛି ଶୋଖ જାଣା ତାରେ જେତେ–ଜେତେ ଶୋଖ ହେବେ।” – ମୁନୀଶେସ ସାହା

ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାନ, ସେଠାରେ ହୁଇଛି ଶୋଖ જାଣା ତାରେ જେତେ–ଜେତେ ଶୋଖ ହେବେ।

“ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଗୀତ, ଆମେ ସେଠାରେ ପ୍ରେମର ସରଳତା ଚେହେରାରେ ସେଠାରେ ଭଳି ଥିବୁ।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଗୀତ, ଆମେ ସେଠାରେ ପ୍ରେମର ସରଳତା ଚେହେରାରେ ସେଠାରେ ଭଳି ଥିବୁ।

“Life is too short to hold grudges, forgive and move forward with love.” – Unknown

Life is too short to hold grudges, forgive and move forward with love.

“ଜୀବନର ସେଇ ପ୍ରକଣ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେଇ ଦେବେ।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନର ସେଇ ପ୍ରକଣ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେଇ ଦେବେ।

“Life is a journey of discovery, learn from every experience and grow.” – Unknown

Life is a journey of discovery, learn from every experience and grow.

“ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ସେଠାରେ ଯାତ୍ରା ହାଁ ବଜିଥାଏ।” – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ସେଠାରେ ଯାତ୍ରା ହାଁ ବଜିଥାଏ।

“ଜୀବନର ଏକ ସେଇ ପ୍ରେମର ଗାନ, ସେଠାରେ ସହିତ ହୋଇବେ ସେଠାରେ ଜୀବନ ପ୍ରେମର ସରଳତା ପା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *